Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres

Aquest bloc de pisos va suposar tot un repte per ARTECO. El projecte contemplava la construcció d’un edifici plurifamiliar modern amb un pressupost concret i segons els amidaments i la memòria de materials facilitats.

El revestiment exterior de la façana s’ha realitzat amb monocapa. El totxo d’obra vista és MALPESA COLOR CREM de 12 cm x 24 cm. Els paviments exteriors de les terrasses són de GRECO-GRES i els revestiments interiors i paviments interiors de porcellànic rectificat.